Pre-Application Consultation

The Wharf, Schooner Way, Cardiff

Expedite Planning has been instructed by Urban Centric (Wharf) Ltd to undertake pre-application consultation in respect of a full planning application for the redevelopment of land at the Wharf, Schooner Way, Cardiff.

We give notice that Urban Centric (Wharf) Ltd is intending to apply to Cardiff Council for the following development:

“Erection of building (up to 10-storeys including upper and lower ground floors) for mixed use purposes including commercial space (for A1/A3) uses on upper ground floor level and living accommodation for students (sui generis) with associated accommodation and works”

Prior to formal submission to the Local Planning Authority and in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 (as amended), the proposal will be subject to pre-application consultation.

All relevant drawings, reports and supplementary supporting documents are made available for inspection and review online below.

Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 1st July 2024.  Please email comments to consultation@expediteps.com

Alternatively please write to:

Expedite Planning Ltd, 8 Village Way, Greenmeadows Springs Business Park, Cardiff CF15 7NE.

The pre-application consultation runs from 3rd June to 1st July 2024.   

All responses received during this period will be reviewed and included in the Pre Application Consultation (PAC) Report that will accompany the forthcoming planning application.

*****************

Rydym yn hysbysu bod Urban Centric (Wharf) Ltd yn bwriadu gwneud cais i Gyngor Caerdydd ar gyfer y datblygiad canlynol ar dir yn y Lanfa, Schooner Way, Caerdydd:

“Codi adeilad (hyd at 10 llawr gan gynnwys lloriau gwaelod uchaf ac isaf) at ddibenion defnydd cymysg gan gynnwys gofod masnachol (ar gyfer defnydd A1/A3) ar y llawr gwaelod uchaf a llety byw i fyfyrwyr (sui generis) gyda llety a gwaith cysylltiedig ”

Cyn ei gyflwyno’n ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn unol â’r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 (fel y’i diwygiwyd), bydd y cynnig yn destun cyn ymgeisio. ymgynghoriad.

Mae’r holl luniadau, adroddiadau a dogfennau ategol atodol perthnasol ar gael i’w harchwilio a’u hadolygu ar-lein isod.

Rhaid i unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau am y datblygiad arfaethedig hwn wneud hynny erbyn 1 Gorffennaf 2024. E-bostiwch sylwadau at consultation@expediteps.com

Fel arall, ysgrifennwch at:

Expedite Planning Ltd, 8 Village Way, Parc Busnes Greenmeadows Springs, Caerdydd CF15 7NE.

Mae’r ymgynghoriad cyn ymgeisio yn rhedeg o 3 Mehefin i 1 Gorffennaf 2024.

Bydd yr holl ymatebion a dderbynnir yn ystod y cyfnod hwn yn cael eu hadolygu a’u cynnwys yn yr Adroddiad ar yr Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio (PAC) a fydd yn cyd-fynd â’r cais cynllunio sydd i ddod.

Draft Application Documents and Drawings

Covering Letter Covering Letter 240603 The Wharf

Application Forms Application Forms 13116534_DRAFT

Planning Statement 240529 The Wharf Planning Statement DRAFT

DAS SP676 – Design and Access Statement

Daylight Sunlight Report Schooner Way – Daylight Sunlight Report- May 2024 – FCQA – V2 – signed

External Lighting Strategy EBS105-EBS-XX-XX-DR-E-708100 External Lighting Strategy Rev 0

Air Quality Assessment 24-2065-2 The Wharf Cardiff AQA FINAL

Energy Strategy REP-EBS105-08-20240523-The Wharf Energy Strategy-P02

Fire Safety Strategy FSE2431 – Stage 03a Fire Safety Strategy – The Wharf Cardiff 29.05.24 Issue 01

Broadband Statement EBS105-The Wharf-Broadband infrastructure statement

Fire Safety Plan SK Combined Wharf 29.05.24

Flood Consequences Assessment / Drainage Strategy ES22.070. FCA-DS P001 bound

Transport Statement C23053.TS01.Iss1 – The Wharf_Transport Statement

Travel Plan C23053.TP01.Iss1 – The Wharf_Travel Plan

Landscape Masterplan 11416_P8001-C01 Landscape Masterplan

Noise Impact Assessment 240529 – Land at Schooner Way – Noise Impact Assessment

Archaeology Report TWC18 WB REPORT

Ecological Site Assessment 2024-05-02 Site Assesment Report – Schooner Way, Cardiff[79]

Tree Inspection Report ArbTS_1888.1_Wharf_Cardiff_TreeLetter[34]

Geotechnical and Geoenvironmental Desk Study 17680 – The Wharf, Cardiff DS

Drawings:

SP676 – P01 Existing Site Plan

SP676 – P02 Proposed Site Plan[81]

SP676 – P03 Proposed Lower & Upper Ground Floor Plans

SP676 – P04 Proposed 1st & 2nd Floor Plans

SP676 – P05 Proposed 3rd & 4th Floor Plans

SP676 – P06 Proposed 5th & 6th Floor Plans

SP676 – P07 Proposed 7th & 8th Floor Plans

SP676 – P08 Proposed Roof Plan

SP676 – P09 Proposed Section A-A

SP676 – P10 Proposed Section B-B

SP676 – P11 Proposed Front Elevation

SP676 – P12 Proposed Side Elevation

SP676 – P13 Proposed Rear Elevation

SP676 – P14 Proposed Side Elevation

SP676 – P15 Proposed Shadow Analysis

SP676 – P16 Proposed Shadow Analysis

SP676 – P17 Proposed Shadow Analysis

SP676 – P18 Proposed Shadow Analysis

SP676 – P19 Proposed Waste Management Strategy

Work With Us

If you would like to enquire about joining Expedite, please contact Liliana Aust on 01392 691631.

Get in touch